Privacyverklaring Brabant Oor en cookiebeleid

 
 

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is vastlegging van de maatregelen die Brabant Oor heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiënt/persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiënt/persoonsgegevens, die reeds in een bestand zijn of in een bestand worden opgenomen. Dit Privacy reglement is van toepassing op elk gebruik van de website van Brabant Oor en op het contact dat u met Brabant Oor heeft.

Wij verzoeken u ons Privacy reglement aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy reglement.


Afspraken

Verzamelen en verwerken van patiënt/persoonsgegevens

 1. Patiënt/persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens telefonische afspraken, bezoek aan onze winkel of anderszins. Persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden opgeslagen.

 3. Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen hoorzorg
 • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en voor de accreditatie.
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt/klant overeengekomen.

 Verwerking van algemene patiënt/persoonsgegevens, gezondheidsgegevens,

 1. Algemene patiëntgegevens worden alleen binnen Brabant Oor verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van de hoorzorg aan de patiënt/klant.
  • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.

 2. Gezondheidsgegevens van de patiënt/klant worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • verwerking gebeurt door medewerkers van Brabant Oor voor zover dat met het oog op goede hoorzorg noodzakelijk is.
  • verwerking gebeurt op verzoek van de zorgverzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van zorgaanvragen en zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Welke gegevens hebben wij nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN nummer

Zorgverzekeraars gegevens:

 • Naam zorgverzekeraar
 • Aanvullende verzekering
 • Polisnummer

Gezondheidsgegevens:

 • Anamnese
 • Otoscopie
 • Audiometrie en/of hoortest
 • Amsterdamse vragen lijst voor en na de aanpassing
 • Cosi/Hoordoelen
 • Recept KNO arts, huisarts, audiologisch centrum indien nodig,
 • verwijzing en/of goedkeuring KNO-arts of Audiologische centrum
 • gegevens rondom uw hoortoestel
 • tevredenheidsverklaring

Verstrekking aan derden

 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan partijen buiten ons audiciensbedrijf, uitgezonderd:
 • gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij de levering van diensten op het gebied van hoorzorg en die een gerechtvaardigde behoefte aan die gegevens hebben, zoals de zorgverzekeraar.
 • die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een overheidsorgaan, zorgverzekeraar, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met wettelijke bevoegdheden).
 • voor onderzoek naar de door de klant ervaren kwaliteit van de geleverde zorg ;

Organisatie van de informatiebeveiliging

Brabant Oor heeft de volgende maatregelen genomen om zeker te stellen dat patiënt/persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 • Alle medewerkers die patiënt/persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Patiënt/persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig;
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van Brabant Oor;

Rechten van de patiënt/klant

 • De patiënt/klant heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem of haar zijn verzameld en verwerkt.
 • De patiënt/klant heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; Brabant Oor verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en Brabant Oor kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.
 • De patiënt/klant kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 • De patiënt/klant kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Tenzij wij wegens een zwaarder wegende grondslag verplicht zijn de gegevens over meerdere jaren te moeten bewaren. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen.
 • Indien de patiënt/klant van mening is dat dit reglement door Brabant Oor niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij Brabant Oor.
 • Daar waar de patiënt/klant zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Gedrag medewerkers van Brabant Oor

 • Medewerkers worden geacht te handelen in het kader van het beroepsgeheim; dit geldt zowel voor medewerkers in(vast) dienstverband als voor medewerkers die waarnemen/invallen of stage lopen.
 • Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim; voor medewerkers niet in (vast) dienstverband is, bij het opstellen van dit reglement, een formulier opgesteld waarmee dit voortaan ook schriftelijk kan worden vastgelegd.
 • Alle medewerkers van de praktijk worden geacht grote zorgvuldigheid te betrachten in het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan patiënten/klanten aan de balie of op andere plekken in Brabant Oor waar de privacy niet is gewaarborgd.

Cookie beleid:


Mogen wij cookies gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren?


Wat is een cookie?


Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Gebruik van permanente cookies


Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.


Gebruik van sessie cookies


Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.


Google Analytics


Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens


U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Meer informatie over cookies?


Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”


Publicatie privacyreglement


Dit privacyreglement van Brabant Oor treedt in werking op 25 mei 2018 en is gepubliceerd op de website van Brabant Oor en ligt op het kantoor van Brabant Oor ter inzage.


Brabant Oor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom met enige regelmaat dit privacy statement Online.


Brabant Oor vindt het belangrijk om veilige producten en diensten te leveren voor iedereen. Wij hebben de privacy van onze klanten hoog in het vaandel staan. Ondanks alle zorg en inzet kunnen situaties ontstaan waarin (tijdelijk) sprake is van een zwakke plek in onze beveiliging: een kwetsbaarheid. Heb je aanwijzingen dat er sprake is van een kwetsbaarheid in onze beveiliging, verzoeken we je contact met ons op te nemen.


©Brabant Oor