Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Brabant Oor.

 
 

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Brabant Oor te Waalwijk, mei 2018.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op hoorhulpmiddelen en accessoires tussen Brabant Oor en haar cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van ZN.

 1. Inlichtingen

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Brabant Oor de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie. De cliënt heeft de plicht Brabant Oor deze informatie te verstrekken en dient zo nodig zelf bij de zorgverzekeraar te verifiëren of hij/zij recht heeft op de verwachte vergoeding. Door Brabant Oor verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 1. Levertijden

Voor zover opgenomen is de overeengekomen levertijd slechts een benadering zodat Brabant Oor gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Tenzij anders is overeengekomen is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.

 1. Prijzen en prijswijzigingen

Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van Brabant Oor. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting. Wijzigingen in vergoedingen van een zorgverzekeraar worden bij definitieve facturering doorgevoerd. Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is Brabant Oor bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij zulks een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel de cliënt in dat geval bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

 1. Proefperiode

Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal Brabant Oor in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren. Indien Brabant Oor, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan Brabant Oor te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het hoortoestel kan vrijwillig worden afgedekt door het afsluiten van een hoortoestelverzekering. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de cliënt en zijn niet inbegrepen in de offerte van Brabant Oor.

 1. Eigendomsrecht

Tot aan de algehele voldoening van alle door de cliënt verschuldigde betalingen uit hoofde van de overeenkomst, behoudt Brabant Oor het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen Brabant Oor onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van Brabant Oor. Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden totdat de reparatieprijs is voldaan.

 1. Betalingstermijn

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag contant, per pin of per bank binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden onder aftrek van hetgeen Brabant Oor bij de zorgverzekeraar van de cliënt in rekening kan brengen. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek -blijkens diens opgave- niet aan Brabant Oor voldoet of een lager bedrag uitkeert, zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen en binnen 14 dagen aan Brabant Oor te worden voldaan.

 1. Overschrijding van de betalingstermijn

Wanneer een factuur niet op of vóór de vervaldag is voldaan, heeft Brabant Oor, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is en uitsluitend door het verstrijken van de betalingstermijn, recht op de wettelijke rente over de tijd dat de cliënt in verzuim is. Voorts heeft Brabant Oor bij in gebreke zijn van de cliënt het recht een bedrag voor administratie en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen groot 15% van de factuurwaarde met een minimum van € 75,-.

 1. Garantie

Brabant Oor verleent aan de cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant/importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan Brabant Oor erkent dat die reparatie onder de garantie valt, worden – ter keuze van Brabant Oor- gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat Brabant Oor in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. Brabant Oor is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde dan wel onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken of door enige van buiten afkomende oorzaken. Hieronder wordt ook in ieder geval begrepen het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr geregistreerde audicien. Evenmin kan Brabant Oor aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

 1. Wet bescherming persoonsgegevens

Brabant Oor zal volgens de wet geldende privacyregels persoonsgegevens opnemen in een bestand met als doel het kunnen nakomen van de overeenkomst die Brabant Oor met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service van geleverde producten in de ruimste zin van het woord . Lees hier de Privacyverklaring. Veranderingen in de persoonsgegevens dienen door de cliënt schriftelijk of elektronisch aan Brabant Oor gemeld te worden.

 1. Geschillen

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Waalwijk, Mei 2018